GENERELLE VILKÅR FORRETNINGSBETINGELSER

GENERELLE VILKÅR & FORRETNINGSBETINGELSER

1. FORMÅL

1.1. Disse generelle vilkår gælder for alle aftaler indgået med Global Climate Institute (GCI), medmindre andet er angivet skriftligt i en aftale.

1.2. Ved accept af tilbud og/eller bekræftelse, accepteres disse generelle vilkår, med mindre andet er aftalt i den specifikke aftale. Skulle en specifik bestemmelse i disse vilkår være ugyldig eller ikke gældende, forbliver de resterende vilkår fuldt ud gældende.

2. DEFINITIONER

2.1. En aftale indgået med GCI er baseret på gensidige forpligtelser. Partner betaler et fast defineret beløb til GCI for at realisere et bestemt klimaprojekt (Projektet).

2.2. “Partner” refererer til sponsor/kunde/firma som GCI indgår aftale med.

2.3. “Projekt” refererer til det klimaprojekt der støttes af Partner.

2.4. “Plus Partner” refererer til sponsor/kunde/firma der bidrager til et træbeplantningsprojekt med over 100.000 træer over en periode på 18 måneder.

3. PARTERS FORPLIGTELSER OG KOMMUNIKATION OM PARTNERSKAB

3.1. GCI tilbyder marketing- og kommunikationsmateriale, som partnere derefter har ret til at benytte under forudsætning af at betingelserne i disse bestemmelser overholdes.

3.2. Partner kommunikerer præcist om GCI og Projektet både internt og eksternt uden at skade GCIs omdømme. Der kan først kommunikeres omkring projektet efter GCI har modtaget bekræftelse og/eller betaling for projektet.

3.3. Kommunikation om kuldioxid neutralitet er kun mulig efter GCIs forudgående godkendelse, da dette kræver en særlig gennemgang. Særligt gældende vedr. ”CO2 neutrale websites”, er at dette tiltag alene kan markedsføres i en periode på 12 måneder fra indgåelse af aftale og/eller indbetaling for selvsamme, hvorefter aftalen skal fornys.

3.4. Partnere kan kommunikere omkring projektet i op til 10 år efter den sidste sponsorering eller donation, blot der tydeligt angives arten af dets forhold til GCI på dets hjemmeside eller kommunikationsmateriale.

3.5. En partner har ikke ret til at kommunikere om en anden GCI-partner, selvom denne partner er nævnt på GCIs website, sociale medier eller anden platform og markedsføringsmateriale.

3.6. GCI gør brug af samarbejdspartnere i form af lokale aktører, Ngo’er og klimaorganisationer på de konkrete projekter. Partner har ikke ret til at gøre brug af disses logoer eller på anden vis markedsføre disse aktører i nogen form. Eneste undtagelse heraf, er at Partner kan nævne dem ved tekstform og altid i forening med GCI, hvor GCI angives som værende hovedpartner. Undtagelser kræver GCIs skriftlige samtykke. Al kommunikation omkring projekter skal ske direkte til GCI og ikke til GCIs samarbejdspartnere.

3.7. Partner giver GCI ret til at bruge sit logo og navn på websites eller andet kommunikationsmateriale for at henvise til dets sponsorering. Partner garanterer at dets navn eller logo ikke krænker tredjeparts rettigheder og yder fuldt ud kompensation til GCI for ethvert krav eller skader i denne henseende.

3.8. GCI forbeholder sig retten til at anmode partner om til enhver tid og ensidigt at ændre eller fjerne omtalen af GCIs navn, logo eller projektinformation.

3.9. GCI forpligter sig til i enhver henseende at dele opdaterede projektbeskrivelser, rapporteringer og/eller ændringer på projekter såfremt og når disse forefindes.

4. BETALING

4.1. Alle betalinger til GCI kan som udgangspunkt ikke refunderes, da GCI operere som bindeled mellem Partner og diverse ngo’er, miljøorganisationer og lokale aktører m.v. Alle betalinger er momspligtige ifølge danske momsregler. GCI kan ikke holdes ansvarlig for at fastsætte momsregler uden for Danmark. Bortset fra tilfælde af en anden betalingsplan, der er aftalt i selve tilbuddet og/eller bekræftelsen, skal hele sponsorbidraget betales inden for 30 dage efter datoen for fakturering.

4.2. I tilfælde af forsinkede betalinger, i sin helhed eller i henhold til betalingsplanen, kan GCI kræve en rentesats på 5 % af det udestående beløb. GCI har ret til at ophøre med at udføre sine egne forpligtelser, så længe det skyldige beløb ikke er indbetalt.

4.3. Særligt gældende vedr. TRÆBEPLANTNINGSPROJEKTER. Træerne ejes ikke af Partner/sponsor eller af GCI. Ejerskab af træerne tilhører landets lokale ejer eller som defineret i ovgivningen i de lande, hvor GCI opererer.

5. INGEN EKSKLUSIVITET

5.1. GCI forbeholder sig retten til at acceptere sponsorering fra ethvert firma, medmindre andet er fastsat i en kontrakt med en partner.

6. ANSVAR

6.1. Ingen af parterne hæfter for ethvert tab eller skade som følge af omstændigheder eller årsager, der er uden for rimelig kontrol, herunder uforudsete begivenheder som strejker, naturkatastrofer, borgerkrige, atomkrig, langvarig tørke eller regntid, ændring af lovgivning, uforudsigelig sygdom m.v. uden at være udtømmende.

6.2. Særligt gældende Træbeplantningsprojekter. GCI tilbyder en genbeplantningsgaranti ved kontrollerbare begivenheder. Disse kan være forudsigelige sygdomme i træer, overvanding eller tørke forsaget af lokalt svigt samt øvrige hændelser som kunne forudsiges. GCI vil i sådanne tilfælde genbeplante minimum 60 % af den oprindelige volumen. GCI forbeholder sig retten til i sådanne tilfælde frit at vælge anden location, såfremt der er tale om en genbeplantning. Ukontrollerbare hændelser er ikke dækket af en genbeplantningsgaranti.

6.3. Intet i disse vilkår og betingelser skal medføre, at enhver form for forpligtelse begrænses eller ekskluderes på nogen måde, der ikke er tilladt i henhold til gældende lovgivning.

7. GÆLDENDE LOV

I mangel af en anden aftale skal enhver tvist være underlagt og fortolkes i overensstemmelse med dansk lovgivning. Enhver tvist, der opstår som følge af eller i forbindelse med de nuværende forretningsbetingelser, er under eksklusiv jurisdiktion for domstolene i Danmark.

8. PRIVACY POLICY

GCI forpligter sig til at respektere vores Partneres privatliv i overensstemmelse med gældende lov og bestemmelser. Se venligst vores databeskyttelsespolitik for alle oplysninger om vores praksis relateret til dine personlige og firmadata.

9. SITE BESØG

Besøg til GCI´s tilbudte projektsteder kan arrangeres for Plus Partnere, dog for partnerens egen omkostning og ansvar. Enhver Partners besøg på projektsteder kræver forudgående kommunikation og aftale med GCI.

10. SÆRLIGE BESTEMMELSER VEDR. TRÆBEPLANTNINGS PROJEKTER

10.1 Af administrative årsager, herunder også af hensyn til internationale beplantningssæsoner, har GCI ret til at foretage selve beplantningen når ønsket, dog skal denne være realiseret inden for max. 12 måneder efter indgåelse af aftale. Dermed har Partner ret til at markedsføre sig med tiltaget, uagtet hvorvidt GCI har foretaget den aktuelle beplantning eller ej, da GCI er forpligtet til at gennemføre den faktuelle beplantning indenfor 12 måneder efter indgåelse af aftale.

10.2 GCI yder en genbeplantningsgaranti, såfremt træplantningsprojektet rammes af uforudsete begivenheder som er kontrollerbare. Kontrollerbare begivenheder er f.eks. (uden dog at være udtømmende), sygdomme i træer som kunne være undgået, menneskelige fejl, overvanding, tørke forsaget af lokalt svigt samt øvrige hændelser som kunne forudsiges. GCI vil i sådanne tilfælde genbeplante minimum 60 % af den oprindelige volumen. GCI har retten til frit at vælge anden location, såfremt der er tale om en genbeplantning. Naturkatastrofer, borgerkrige, atomkrig, langvarig tørke eller regntid som defineres som ukontrollerbare hændelser er ikke dækket af en genbeplantningsgaranti.

Ovenstående bestemmelser/betingelser bekræftes ved indgåelse af aftale og/eller indbetaling og/eller brug af GCI ikon. (opdateret 1.januar 2019)