Generelle forretningsbetingelser

Brug af GCI-Logoer, CO2 neutral logo og markedsføringsmateriale i øvrigt:

Logoer, må alene benyttes inden for den aftalte periode og må ikke videregives til tredjemand. ”CO2 neutral” logoer, samt anden markedsføringsmateriale, må alene benyttes efter indbetaling for CO2 neutraliseringen og alene i den aftalte periode. Ved ophør af samarbejde, skal ikoner og andet markedsføringsmateriale som omhandler CO2 neutraliseringen fjernes fra hjemmesider, mails, køretøjer m.v., hvorefter der ikke længere må ske markedsføring som ”CO2 neutral”. Alle projekter, herunder træplantningsprojekter, kan som udgangspunkt markedsføres i en periode på op til 12 måneder efter igangsættelse. Med mindre andet er aftalt skriftligt, er firmaer dermed afskrevet fra at kunne markedsføre sig med tiltag, foretaget for over 12 måneder siden.

 

Opsigelse af aftale:

Med mindre andet er aftalt skriftligt, er alle aftaler gældende et år ad gangen. GCI er af den holdning, at grønne tiltag og projekter skal igangsættes af lyst, hvorfor der i princippet ingen binding er på indgået aftaler. Dermed kan alle aftaler opsiges når og hvis det ønskes. Undtaget heraf, er større projekter som er igangsat med en skriftlig aftale, hvorpå en eventuel aftale periode også vil være defineret klart og tydeligt.

 

Særligt gældende vedr. Træplantningsprojekter:

GCI har af administrative årsager, herunder også af hensyn til internationale beplantningssæsoner, retten til at foretage selve beplantningen når ønsket, dog skal denne være realiseret inden for max. 12 måneder efter indgåelse af aftale. Dermed har kunden ret til at markedsføre sig med tiltaget, uagtet hvorvidt GCI har foretaget den aktuelle beplantning eller ej, da GCI er forpligtet til at gennemføre den faktuelle beplantning indenfor 12 måneder. GCI vil dog altid bestræbe sig på at foretage beplantningen hurtigst muligt. GCI yder en genbeplantningsgaranti, såfremt træplantningsprojektet rammes af uforudsete begivenheder, såsom naturkatastrofer, borgerkrige eller langvarige tørkeperioder m.v. GCI vil i så fald, beplante minimum 60 % af den samlede volumen i andre tilsvarende projekter. Desværre, så kan der ikke ydes en 100 % garanti i træplantningsprojekter, da ingen er herre over naturen. I så fald et projekt rammes af ovenstående begivenheder, vil kunden blive kontaktet af GCI, som i samråd med kunden vil finde nye locations. GCI træplantningsprojekter er fuldt ud certificerede, så kunden vil altid modtage GPS koordinater på locations, ligesom alle plantede træer er nummererede, hvilket giver mulighed for at ”tracke” træet i det enkelte projekt.

 

Særligt gældende vedr. CO2 neutralisering:

Da GCI af administrative årsager, typisk vil vælge at deltage i større klima projekter og CO2 neutraliserings projekter, sker CO2 neutralisering ofte et par gange årligt. Dette kan i nogle tilfælde betyde at selve CO2 neutraliseringen foretages enten før eller umiddelbart efter aftale perioden. Kunden har ret til at benytte CO2 neutral logoer i hele aftale perioden, uagtet om selve neutraliseringen er sket inden for andre intervaller, ligesom GCI ikke kan gøres ansvarlig for at selve neutraliseringen sker indenfor aftale perioden. GCI er dog forpligtet til at foretage neutraliseringen inden for max 12 måneder efter indgåelse af aftale.

 

Særligt gældende vedr. CO2 neutralt website – sidevisninger og besøgstal på websites:

Da GCI ikke har adgang til offentlige data vedrørende antal af sidevisninger og besøgstal på hjemmesider, er det altid kundens ansvar at de oplyste data er korrekte. Derfor er det vigtigt at såfremt der sker ændringer i besøgstal og/eller antallet af sidevisninger, at GCI så underrettes omkring dette, så GCI kan sikrer sig at der sker den korrekte CO2 neutralisering af hjemmesiden.

 

Regler om markedsføring som CO2 neutral:

Det er vigtigt at præcisere at aftaler omhandlende konkrete CO2 neutraliseringsprojekter, såsom ”Green Events”, ”CO2 neutral transport” og ”CO2 neutralt website” m.m. alene omhandler det aftalte, som kan klassificeres som værende CO2 neutralt! GCI anbefaler på det kraftigste at man undgår at benytte udtryk som ”CO2 neutralt firma” eller generelt udtrykket ”CO2 neutralt”, da dette ville være misvisende og ikke er omfattet af ovenstående konkrete aftaler. Såfremt kunden ønsker en bredere aftale som omhandler hele virksomheden er man velkommen til at kontakte GCI.

 

Eventuelle ændringer i aftaler og/eller priser:

Omkostningen for at deltage i projekterne er fastlagt i det første år og der vil ikke være yderligere omkostninger i denne periode, med mindre andet aftales skriftligt. GCI kan dog af naturlige årsager ikke forudsige omkostningerne ved CO2 reduktioner og træplantningsprojekter m.m., hvorfor GCI altid forbeholder sig retten til at ændre i aftaler og omkostninger fremadrettet. Såfremt GCI er nødsaget til at forhøje omkostningerne for kunden, er GCI forpligtet til at underrette kunden og denne kan frit vælge hvorvidt man ønsker fortsættelse.

 

GCI´s brug af samarbejdspartnere:

GCI arrangere/planlægger og igangsætter projekter over hele kloden, hvoraf brugen af lokale samarbejdspartnere er uundgåelig. Samarbejdspartnere tæller organisationer, Ngo’er, foreninger og fonde samt lokale myndigheder der alle arbejder indenfor natur og klima. Projekterne som GCI tilbyder, er ofte i samarbejde med lokale aktører, hvorved GCI´s rolle kan være mere eller mindre synlig. GCI har retten til at vælge samarbejdspartnere som ønsket og uagtet hvorvidt GCI gør brug af samarbejdspartnere i de enkelte projekter, sker al kommunikation alene via GCI og kunden. Dermed er det altid GCI som kunden skal kontakte, da vore samarbejdspartnere blot udfører arbejde på foranledning af GCI. Kunden er forpligtet til at overholde disse retningslinjer og skal derfor altid kommunikere med GCI.

 

Priser på GCI projekter, herunder klima- og administrationsbidrag:

Alle priser og aftaler indgået med GCI, indeholder foruden kostpris på træer/CO2 neutralisering m.v. også et klimabidrag og administrationsbidrag. Klimabidraget dækker investeringer i grønne projekter, herunder igangsættelse af vedvarende energikilder, beskyttelse af regnskove, vandrensningsprojekter, miljø og natur reetableringsprojekter og beskyttelse af verdenshavene m.m. Administrationsbidraget dækker almen administration, herunder lønninger til personale og driftsomkostninger.

 

Ovenstående bestemmelser/betingelser bekræftes ved indgåelse af aftale og/eller indbetaling og/eller brug af ikon.